لوله بازکنی و تخلیه چاه غرب تهران

لوله بازکنی و تخلیه چاه جنوب تهران